NL / EN

Disclaimer

Versie 1.0 (23/05/2018)

Deze voorwaarden moeten gelezen worden naast en in aanvulling op de privacy policy en de cookie policy.

1 Toepassing

Deze website (www.docartes.be) wordt beheerd door de vzw Orpheus Instituut. Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze te aanvaarden.

Het Orpheus Instituut kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

2 Gebruiksvoorwaarden van deze site

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over het Orpheus Instituut, haar diensten en activiteiten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Alhoewel het Orpheus Instituut zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert het Orpheus Instituut niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert het Orpheus Instituut een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kunt u het Orpheus Instituut contacteren op volgend e-mailadres: info@docartes.be

3 Aansprakelijkheid

Het Orpheus Instituut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.

U dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, enz. Het Orpheus Instituut verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website.

Het Orpheus Instituut kan evenmin op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

4 Intellectuele eigendom

De website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook op de website gebruikte logo’s, tekeningen, beelden,… worden door het auteursrecht beschermd.

U heeft het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de website of van de informatie van het Orpheus Instituut, is strikt verboden zonder haar schriftelijke en voorafgaande toestemming.

5 E-mailverkeer

Op elke e-mail van docARTES (Orpheus Instituut) is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder artikel 124.

De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Het Orpheus Instituut is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze transmissie. Indien u een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor u bedoeld is, verzoeken wij u ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen.

6 Wijzigingen

Het Orpheus Instituut kan deze disclaimer wijzigen en zal de wijzigingen communiceren op de website www.docartes.be. Bovenaan deze pagina staat steeds de datum. De wijzigingen gaan automatisch van kracht na publicatie.